چه شد که برای کودکان نوشتم؟

شاید بشود گفت دلیل مستقیمی نداشت . ما جوان های دهه ی سی هستیم . و دهه ی سی دهه ی تصمیم گرفتن و شروع کردن یا ادامه دادن نبود. دهه ی سی دهه ی وهن بود. اگر به سادگی رودررو از دشمن شکست خورده بودیم باکی نبود اما شکست رودرروی ما از دشمن معلول خنجری بود که دوستان از پشت در کتف مان فروبرده بودند.

/ 0 نظر / 22 بازدید