این غرب زده

آقای عزیز


با سلام و احترام و سپاس از حسن ظن جناب عالی درباب طرح پرسش هائی که من آن را قدم نه چندان سنجیده ئی در زمینه ی نوعی بفرمائید آشتی کنیم به حساب می آورم ، به اطلاع حضرت تان می رسانم که وصول نامه ی آن مرکز پیش از هرچیز باعث تعجب این غرب زده ی آلت دست بیگانگان و دشمنان کشور شد. تعجبی که بی گمان نمی توانسته از انتظار شخص شما نیز دور مانده باشد. من نمی دانم چند تن از این دویست نفری که امروز بی مقدمه از سوی "سیاستگزاران و کارگزاران "خوابنما شده به "صاحبنظر" و "پدیدآورنده " تعبیرشده است و ایشان را بناگهان در دعوتنامه ی حاضر "اهل نظر" خوانده از آنان "رای زنی " جسته اید درشمار همان گروه تحقیرشده ئی هستند که پیش از این به اتهام الهام گیری از سیاست های دشمنان خارجی در معرض انواع و اقسام فشارها قرار گرفته دشنام ها شنیده اند یا چون خود من دوازده سال به طور غیرقانونی از انتشارکتاب ها و آثارشان ممانعت همه جانبه به عمل آمده است .

 


در هرحال از آن جا که اولا تعطیل کانون صنفی این صاحبنظران (!) همچنان ادامه دارد و این نکته دعوت از اعضای آن کانون برای مشارکت در تعیین استراتژی فرهنگی را پیش از هرچیز به نوعی تحقیر و ریشخند کسانی که اکنون "صاحب نظر" و "پدیدآورنده " خوانده شده اند شبیه می کند، و از طرف دیگر به طور مشخص منظور آقایان از کلمه ی "فرهنگ " مشخص نیست و بر اساس تجربیات شخصی من برداشتی که در آن جبهه از این مفهوم می شود در اکثر موارد به "معانده ی بافرهنگ " شباهت بیشتری دارد، شخصا از پاسخ گفتن به پرسش های عنوان شده معذور است .

 


توفیق آقایان را در سیاستگزاری فرهنگ موردنظر خواهانم

/ 0 نظر / 22 بازدید