دانلود صدای احمد شاملو 1

دانلود صدای احمد شاملو 1

دانلود صدای شاملو قسمت اول

.: شروع ِ شعر | نام شعر و کتاب :.

 

Download MP3 Track 1 | خواب چون درفکند از پایم | خوابِ وجین‌گر - باغ آینه
Download MP3 Track 2 |
مردی ز باد حادثه بنشست | اتفاق - باغ آینه
Download MP3 Track3 |
برف نو! برف نو! سلام، سلام | برف - باغ آینه
Download MP3 Track 4 |
مرغی از اقصای ظلمت پر گرفت | شب‌گیر - باغ آینه
Download MP3 Track 5 |
در دوردست، آتشی اما نه دودناک | در دوردست - باغ آینه
Download MP3 Track 6 |
در این جا چار زندان است | کیفر - باغ آینه
Download MP3 Track 7 |
میان خورشیدهای همیشه | شبانه - آیدا در آینه
Download MP3 Track 8 |
جنگل آینه ها به هم در شکست | تکرار - آیدا در آینه
Download MP3 Track 9 |
مرا می باید که در این خم راه | سرودِ مردِ سرگردان - آیدا در آینه
Download MP3 Track 10 |
لبانت به ظرافت شعر | آیدا در آینه - آیدا در آینه
Download MP3 Track 11 |
مرگ را دیده ام من در دیداری غمناک | شبانه 9 - آیدا, درخت خنجر و خاطره
Download MP3 Track 12 |
رود قصیده بامدادی را | شبانه 10 - آیدا, درخت خنجر و خاطره
Download MP3 Track 13 |
پس پای ها استوارتر بر زمین بداشت | مجموعه آثار - دفتر یکم
Download MP3 Track 14 |
اشک رازیست | عشق عمومی - هوای تازه
Download MP3 Track 15 |
طرف ما شب نیست | تو را دوست میدارم - هوای تازه
Download MP3 Track 16 |
بر شانه ی من کبوتری ست که از دهان ِ تو آب می خورد | دیگر تنها نیستم - هوای تازه
Download MP3 Track 17 |
نه بخاطر آفتاب | از عموهایت - هوای تازه


دانلود متن ِ شعرهای شاملو قسمت اول

.: شروع ِ شعر | نام شعر و کتاب :.


Download Matn Track 1 |
خواب چون در فکند از پایم | خوابِ وجین‌گر - باغ آینه
Download Matn Track 2 |
مردی ز باد حادثه بنشست | اتفاق - باغ آینه
Download Matn Track3 |
برف نو! برف نو! سلام، سلام | برف - باغ آینه
Download Matn Track 4 | مر
غی از اقصای ظلمت پر گرفت | شب‌گیر - باغ آینه
Download Matn Track 5 |
در دوردست، آتشی اما نه دودناک | در دوردست - باغ آینه
Download Matn Track 6 |
در این جا چار زندان است | کیفر - باغ آینه
Download Matn Track 7 |
میان خورشیدهای همیشه | شبانه - آیدا در آینه
Download Matn Track 8 |
جنگل آینه ها به هم در شکست | تکرار - آیدا در آینه
Download Matn Track 9 |
مرا می باید که در این خم راه | سرودِ مردِ سرگردان - آیدا در آینه
Download Matn Track 10 |
لبانت به ظرافت شعر | آیدا در آینه - آیدا در آینه
Download Matn Track 11 |
مرگ را دیده ام من در دیداری غمناک | شبانه 9 - آیدا, درخت خنجر و خاطره
Download Matn Track 12 |
رود قصیده بامدادی را | شبانه 10 - آیدا, درخت خنجر و خاطره
Download Matn Track 13 |
پس پای ها استوارتر بر زمین بداشت | مجموعه آثار - دفتر یکم
Download Matn Track 14 |
اشک رازیست | عشق عمومی - هوای تازه
Download Matn Track 15 |
طرف ما شب نیست | تو را دوست میدارم - هوای تازه
Download Matn Track 16 |
بر شانه ی من کبوتری ست که از دهان ِ تو آب می خورد | دیگر تنها نیستم - هوای تازه
Download Matn Track 17 |نه بخاطر آفتاب | از عموهایت - هوای تازه

 

 

 

/ 0 نظر / 499 بازدید